पहिलें महायुद्ध २ | Pahilen Mahaayuddh 2

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Pahilen Mahaayuddh 2 by कृष्णाजी प्रभाकर - Krishnaji Prabhakar

More Information About Author :

No Information available about कृष्णाजी प्रभाकर - Krishnaji Prabhakar

Add Infomation AboutKrishnaji Prabhakar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१८ पहिलें महायद्ध तर रोव्हनोची उत्तरेकटची वाघा नध होईल, इतकच नव्टे, तर रोव्हनोपासून कीव्हपयत जाणाऱ्या जमन सलेळा दक्षिण रशियावरील मोहिमेत उत्तरेकडून कोठच बावा होणार नाही, ब्रेसलिटास्कचा किछा आगस्टच्या तिसऱ्या आठवडयात पडण्यात्ररोवर जमनानी पूर्वेस जो झपाट्यानं पाठलाग सुरू कळा, ह्याचं कारण रोव्हनो व्या प्राताचे उत्तरेकडील ग्रःण सुटविणें कौव्हवटील मोहिमस दष्ट आहे ह होय, रोव्हनो प्राताचें उत्तरेकडीठ ग्रदण सोडविण्याच्या उद्योगावरोबरच रोव्हनो ताब्यात घेणें आणि पूव ग्याळिशियाती ठ रक्षियन सेन्य मागे हटविणं हद्दी काम आस्ट्री जमंन सैन्यान २६ आगस्य्पासून मुरू केली, र्क, डबनो अशि रेव्हनो या तीन किलयाच्या ब्रिकोण,पेकी पश्चिनकडीठ लस्क किला जमंनानी घेतला असून लक्ष्क यथन रोव्हनोवर सप्टयर प्रारभाळा त चाल करून जाऊ छागळ; त्याप्रमाण ल.गच्या ईग्रान्येकडीळ ब्रे.डी गाव धेऊन डवनोव्य त्यानी दाह दिला आणि त्यामुळे सप्टेयर प्रारभाल्य पवे ग्यॉटिलिय ती ठ रशियन सेन्य टारनोपोल गाव व सीरेत नदी याच्या पलीकडे म्हणजे ३०-४० मेळ मागे हटल. आगस्ट अखेरीस व स'देबर प्रःरिभाडा दक्निगेकडहि अधी व्यवस्थश्लीर व पायादाद्ध हाटचाळ जमन सेन्यानं सुरू केल्यामुळे बका उत्पन्न होते की, सप्टेबर आक्टोबर महिन्यात जमनी पेट्रोग्राडवर चाळ करून जाणार का कीव्हवर चाल कल्न जाणार १? मध्यावरील सेन्यास फारसं काम आता उरले नसल्यामुळ मिन्श्क व ग्रिपेटे नदीच्या दळदलळोच्या रानातील बरचस जमन सेन्य उत्तरेकडे व देक्िणकडे वाटन देण्यास आता हरकत नाही मध्यावरीळ सन्यान स्वस्थपणे नीम्टर नदी गान १७७० सालातील जन्या पोलडची पव सग्हद्द साधल्यास पहावी एवढच मव्यावर.ल सन्याकड काम जाह, कीव्ह व पट्राग्राइ यावरील मोदिमकरिता मध्यावरोळ सम्यान॑ जी कामगिरी बजावावयास पाहिज ती कामगिरी आगस्ट अखरीस बर्‍याच अर्जी बजाविली आदे, तव्हा उत्तर कडन्ची व दलिणकडची अथा दोनंदि मोहिमा नेटाने चाळ ठवण्यास अस्ट्रिया- जमनीस हरकत नाही, पट्रोग्राइवरील मोहीम रक्षियास लवा करण्याच्या दृष्ट,नं अधिक महन्वाची असली तरी तुकस्थानास मदत प्ाचविण्याच्या दृष्टीनं दक्षिण रदषिटन मोहीम विद्यप तातडीच्या स्वरूयाची आदे, आगस्ट महिन्यांत इटलीन तुकस्थानगी लाई जाहीर केळी असून सरासच्या उपसागरात इग्रजानी नवीन सना उतरविली असून डार्डानालिसच्या जिभेवर सुल्वरन, सारीबरअर व आकीव्रावा या तीन ठिकाणी हि इंग्रजांना कुमक पोचून इग्रजाचे पाऊल पुढ पटू लागले आहे, सप्टेबर महिन्यात
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now